Nájemní Rádce

Vše, co jste chtěli vědět o pronájmu, a byli jste líní to hledat.

Slovníček pojmů

 • Anuita – pravidelná platba obsahující jak úrok, tak splátku. Tato částka je po domluvenou dobu stejná, mění se pouze poměr úroku a splátky. Klesá úrok a zvyšuje se hodnota splátky. Často používané u družstevních bytů.
 • Bytové družstvo – vystupuje jako právnická osoba – společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory vlastních členů i dalších osob. Základním dokumentem jsou stanovy. Nejvyšším orgánem je pak členská schůze, která volí představenstvo (zastupuje družstvo).
 • Číslo evidenční – zpravidla se tímto číslem označují rekreační objekty a domky. Jedná se o budovy určené k bydlení, které však nejsou opatřeny číslem popisným.
 • Číslo listu vlastnictví – číslo, pod kterým je majitel zapsán v katastru nemovitostí.
 • Číslo orientační – jedná se o číslo upřesňující číslo v ulici. Čísla orientační jsou zpravidla menší hodnoty a nejsou celostátně povinná.
 • Číslo popisné – každá budova trvalého charakteru je povinna jej mít. Jedná se zpravidla o číslo vyšší hodnoty. Toto číslo se standardně uvádí před lomítkem.
 • Číslo parcelní – toto číslo uvádí označení parcely v katastrálním území. Skládá se z kmenového čísla a čísla oddělení.
 • Fond oprav – jednotliví majitelé bytových jednotek posílají do fondu peníze dle výše jejich podílu na společných prostorách. Tento podíl lze nalézt ve výpisu listu vlastnictví dostupného na katastrálním úřadě.
 • Osobní vlastnictví bytu – majitelem bytu je fyzická osoba. Jedná se o místnosti, které určil stavební úřad k bydlení. Tyto prostory musí být zapsány v katastru nemovitostí.
 • Jistina – nebo také kauce, záruka. V souvislosti s pronájmem bytu se jedná o zajištění závazku formou složení peněz ve sjednané výši. Dle NOZ je nově pronajímatel povinen nájemníkovi za složení této kauce vyplácet úrok.
 • Mezanin – jedná se o podlaží mezi přízemím a prvním nadzemním patrem.
 • Mezonet – Byt ve dvou a více úrovních, standardně propojen schodištěm. Často se používá ke spojení nejvyššího patra bytu s podkrovím.
 • Nájemník –osoba, které je za úplatu přenecháno užívání bytu po smluvenou dobu.
 • Nájemní smlouva – prostřednictvím smlouvy přenechává pronajímatel nájemci za úplatu věc (v našem případě byt), který z ní má poté užitky. Tato smlouva je časově vymezena (sjednává se doba).
 • Nájemné – finanční odměna pronajímateli za poskytování nemovitosti (bytu), kterou platí nájemník.
 • Nebytový prostor – jedná se o prostory, které nebyly stavebním úřadem určeny k bydlení. Jedná se rovněž o byty, kterým byl udělen souhlas umožňující využití k nebytovým prostorům.
 • Podnájem – nájemník pronajímá byt dalším osobám  podnájemníkům. K tomu je však potřebný souhlas pronajímatele. Jedná se o klasické přenechání užívání věci za úplatu.
 • Pronajímatel – osoba, která za úplatu přenechává byt nájemníkovi, aby jej ve smluvené době užíval.
 • Pronájem – česká legislativa zná ve spojitosti s bytem pouze pojem nájem bytu, tzv. pronájem se ale běžné komunikaci používá. Na základě nájemní smlouvy pronajímatel poskytuje za úplatu nájemníkovi byt aj.
 • SIPO – služba umožňující sdružit více inkasních příkazů od různých společností. Plátce obdrží spojovací číslo, které pak předá poskytovatelům služeb. V ČR službu poskytuje Česká pošta.
 • Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba, která může vzniknout v budově s alespoň pěti byty a třemi různými majiteli. Aktuálně lze ale založit SVJ i v budově s méně byty, pokud s tím všichni vlastníci souhlasí. Založení SVJ je podloženo schválením stanov a následným zápisem do obchodního rejstříku.
 • Spotřební složka UT, TUV – jedná se o náklady za teplo účtované dle odečtů měřidel nebo jiných tepelných indikátorů.
 • Realitní makléř – osoba, která poskytuje služby spojené s pronájmy bytů aj. Jedná se o zprostředkovatele, který si bere za svoje služby odměnu.
 • Zůstavitel – osoba, jejíž majetek a závazky přešly po smrti na dědice.

Pokud jste na této stránce nenašli odpovědi na svoje otázky, tak nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném formuláři.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva